Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Program „Poznań PRO Rodzina”

Program „Poznań PRO Rodzina”, pełna nazwa to „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”, został przyjęty przez Radę Miasta Poznania dnia 6 listopada 2012 roku uchwałą Nr XL/597/VI/2012.

Jak czytamy w uchwale, władze miasta Poznania uznają za priorytetowe działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących dzieci, szczególnie większą ich liczbę. Wprowadzany jest on również mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców Miasta.

Realizatorami Programu są: Fundacja „Głos dla Życia”, Związek Dużych Rodzin 3 +, Urząd Miasta Poznania oraz Poznańskie Centrum Świadczeń.

Program zakłada m.in. działania w obszarach edukacji, kultury, sportu, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia oraz promocji i budowy marki rodzin wielodzietnych.

Główne cele Programu to:

  1. Tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej.
  2. Promowanie modelu i marki rodziny wielodzietnej.
  3. Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi w działaniach Miasta.
  4. Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i przeciwdziałanie jej wykluczeniu.

Uchwała powołuje również nowe narzędzia wspierające realizację Programu, są nimi:

a)      Rada Rodziny Dużej,

b)      Pełnomocnik ds. Rodzin wielodzietnych,

c)      Karta Rodziny Dużej,

d)     corocznie organizowanie Poznańskiego Tygodnia Rodziny.

W ramach Programu prowadzona jest  kampania społeczna pod nazwą „Rodzina wielodzietna – dobry wybór!”. Kampania prowadzona jest w mediach przez spoty reklamowe i  audycje, a także w przestrzeni publicznej Miasta Poznania poprzez plakaty i ulotki informacyjne.

Istotną częścią kampanii jest wyróżnianie miejsc przyjaznych rodzinie, które przyłączyły się do Programu. Miejsca te oznakowane są naklejkami „Tu honorujemy Kartę Rodziny Dużej”.

Kampania społeczna „Rodzina Wielodzietna – dobry wybór”  skierowana jest zarówno do rodzin wielodzietnych, jak również do różnego rodzaju instytucji usługowych, firm i osób, które mogą stać się partnerami Programu poprzez przygotowanie specjalnej oferty dla rodzin wielodzietnych.

* cena brutto + koszt dostawy