Goszczący wczoraj w Kancelarii Prezydenta RP, w ramach prowadzonych przez głowę państwa konsultacji społecznych, przedstawiciele organizacji rodzicielskich i oświatowych ze Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania, którą tworzy również nasza Fundacja -zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe

oraz niektórych innych ustaw, zwanej roboczo „Lex Czarnek”, dającej rodzicom kontrolę nad treściami serwowanymi ich dzieciom w szkołach. Wręczyli też adresowany do Prezydenta RP list, podpisany przez kilkanaśie organizacji prorodzinnych skupionych w Społecznej Koalicji. Co w tej sytuacji zrobi głowa państwa?

- Spotkanie w Kancelarii prezydenta uważam za udane - powiedział nam dr hab. prof. UAM Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. - Jednocześnie cieszymy się, że udało się na nim merytorycznie omówić główne aspekty proponowanych zmian w prawie oświatowym - dodał naukowiec.

Podkreślił, że przedstawiciele Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania, wśród których znaleźli się eksperci z zakresu edukacji, badacze oraz praktycy zaprezentowali argumenty pokazujące z wielu stron zasadność poprawy funkcjonowania szkół i organizacji zajęć dodatkowych, której od dawna oczekują polscy rodzice.

Pełna treść listu Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania adresowanego do głowy państwa:

Szanowny Pan
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
 
Wierzymy, że większość rodziców w Polsce oczekuje przestrzegania Konstytucji, na straży której stoi Pan Prezydent. Dlatego też niezmiernie ucieszył nas fakt, że Pan Prezydent w swojej kampanii prezydenckiej w roku 2020 podjął ten ważny dla polskich rodzin temat. Jako organizacje prorodzinne od szeregu lat zwracaliśmy uwagę, że prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP) są w naszym kraju łamane, a obecne Prawo oświatowe przestało pełnić swoją funkcję jako gwarant realizacji tych praw. Stan ten wymagał pilnej reakcji.
 
Na teren placówek szkolnych od lat bezkarnie wkraczają samozwańczy eksperci i edukatorzy, którzy wg własnych celów formują młode pokolenie. Proceder ten odbywa się poza społeczną kontrolą, bez wglądu w materiały i programy, często bez wiedzy i zgody rodziców, których indywidualna zgoda w świetle obowiązującego prawa nie jest obecnie konieczna. 
 
Rodzice bywają także wprowadzani w błąd przez rzekomo szlachetne szyldy tych programów, pod którymi pojawiają się treści niezgodne z wiedzą naukową, antyzdrowotne i zaburzające naturalny rozwój dzieci. Jednocześnie rodzice nie są informowani o potencjalnych negatywnych skutkach takich działań edukacyjnych, które już są widoczne na Zachodzie (wyższe wskaźniki chorób przenoszonych drogą płciową, ciąż nastolatek, przemocy, niższa liczba zawieranych małżeństw a wyższa rozwodów, spadająca dzietność, epidemia zaburzeń tożsamości płci i skokowo rosnące statystyki nienormatywnej seksualności). Tymi skutkami organizacje, które w ten sposób działają, nie są zainteresowane i nie chcą brać za nie odpowiedzialności.
 
Zapisana w prawie funkcja wychowawcza szkoły zobowiązuje każdą placówkę do chronienia dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa, zwłaszcza jako grupie najbardziej bezbronnej w starciu kulturowym. Dzieci stanowią nasz narodowy skarb i gwarant przyszłości Polski!
 
Jako przedstawiciele strony społecznej domagamy się:
obowiązkowej zgody rodziców na wszelkie pozaprogramowe interwencje w szkołach,
• ujednolicenia standardów wkraczania do szkół organizacji zewnętrznych i poddania społecznej kontroli ich programów, materiałów oraz faktycznie realizowanych celów,
• wprowadzenia transparentnego prawa  i czytelnych zasad w tym obszarze,
• zatrzymania eksperymentów na dzieciach dokonywanych pod szyldem rzekomej wolności i postępu, a faktycznie zaburzania ich rozwoju, indukowania wybiórczego obrazu świata i seksualności sprzecznego ze współczesnym stanem wiedzy naukowej, chrześcijańskimi wartościami, zdrowiem i pożytkiem indywidualnym i społecznym,
• zatrzymania zmasowanej antyrodzinnej inwazji na edukację,  której konsekwencje dla demografii i zdrowia publicznego stają się coraz bardziej widoczne. „Marsz przez edukację” dokonuje się na naszych oczach.
 
Społeczeństwo ma prawo oczekiwać w polskiej szkole respektowania praw rodziców, w tym  wolności sumienia i wyznania, a przede wszystkim dbania o dobro  dziecka, jego zdrowie i naturalny rozwój. Temu celowi w naszym głębokim przekonaniu ma służyć zapewniająca transparentność i czytelność zasad nowelizacja Prawa oświatowego. 
 
Obecny stan faktyczny w polskich szkołach domaga się pilnej naprawy:
- Rodzice często nie są informowani o charakterze zajęć (dzieci bywają także nakłaniane do nieujawniania tego, co dzieje się na zajęciach) lub dowiadują się o tym po poniesieniu przez dziecko szkody moralnej i traumatycznych doświadczeniach dziecka. 
 
- Zajęcia realizowane są na podstawie programów i przy wykorzystaniu materiałów, których wcześniej nie udostępniono rodzicom lub informację o nich przekazano w postaci niepełnej lub ogólnikowej. W celu uwiarygodnienia programów, wykorzystywane są nośne hasła, jak: przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, walka z wykluczeniem i mową nienawiści, zachowania antydyskryminacyjne, obrona praw człowieka (w tym „praw seksualnych”),  prawo do zdrowia i jego ochrona, spotkania z kulturą itp.
- Szkodliwe treści bywają przekazywane w ramach zajęć utrudniających rodzicom identyfikację ukrytych celów, np. w ramach edukacji zdrowotnej, „pierwszej pomocy”, podczas warsztatów teatralnych, filmowych, konkursów szkolnych. 
- Zajęcia niekiedy prowadzone są przez osoby bez wykształcenia pedagogicznego, często po krótkich kursach, wielokrotnie bez udziału w nich wychowawcy klasy. 
- Nawiązane w szkołach kontakty edukatorów i organizacji pozaszkolnych z uczniami są kontynuowane poza kontrolą rodziców i nauczycieli np. w ramach wolontariatu akcyjnego, w mediach społecznościowych, na zamkniętych grupach FB. 
 
Gwarancję respektowania wychowawczych praw rodziców zapewnia obecna nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Znalazł się tam istotny nowy zapis, gwarantujący konieczność wyrażenia zgody przedstawiciela ustawowego (matkę lub ojca) na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych.  Ponadto, od początku przedstawienia oferty zajęć obowiązuje pełna transparentność programów, pomocy, scenariuszy etc. Nowelizacja urealnia także nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów. Ponieważ nacisk  organów samorządowych i organizacji pozarządowych na zwiększanie oferty i dyktowanie charakteru zajęć pozalekcyjnych niepokojąco narasta, pilnie potrzeba uregulowań prawnych. Jednocześnie uważamy, że gotowość poddania się na równych zasadach kontroli procesu działalności na terenie szkół powinna cechować każdą organizację,  której naprawdę zależy na szczęściu i dobru polskich dzieci i młodzieży. 
 
Apelujemy do Pana Prezydenta o złożenie podpisu pod znowelizowaną ustawą Prawo oświatowe.
 
Z poważaniem,
Społeczna Koalicja na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania:
Podmioty i przedstawiciele:
 
1. Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
2. Instytut "Ona i On”
3.  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
4.  Hanna Dobrowolska - ekspert ds. oświaty 
5.  Leader 100 – Fundacja
6.  Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk
7.  Fundacja Głos dla Życia
8. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Poznań
9. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
10. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, oddział poznański
11. Fundacja Życie 
12. Społ. Rada Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”
13. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 
 
Warszawa, 23 lutego 2022

źródło i fot: polskieforumrodzicow.pl
 
8700 image000000