Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Humanae vitae: uczciwość

Adresatami encykliki Pawła VI są nie tylko hierarchowie, duchowni i wierni Kościoła katolickiego, ale także „wszyscy ludzie dobrej woli”.
Ta formuła tradycyjnie pojawia się w adresie encyklik, zwłaszcza dotyczących kwestii etycznych czy społecznych. Jednocześnie sugeruje ona, że podjęte przez papieża zagadnienia, formułowana przez niego nauka mają odniesienie uniwersalne, wykraczają poza teologiczny czy konfesyjny ogląd rzeczywistości. W kontekście tego odwołania się Pawła VI do dobrej woli zwróćmy uwagę na przywoływaną w Humanae vitae kategorię uczciwości.
Uczciwość współżycia małżeńskiego
Bezpośrednie odniesienia do pojęcia uczciwości pojawiają się w encyklice cztery razy. Najpierw w pkt. 11, gdy omawiając wewnętrzny ład stosunku małżeńskiego, Paweł VI odwołuje się do pkt. 49 konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes: „Miłość wyraża się i dopełnia w szczególny sposób właściwym aktem małżeńskim. Akty zatem, przez które małżonkowie jednoczą się z sobą w sposób intymny i czysty, są uczciwe i godne; a jeśli spełniane są prawdziwie po ludzku, są oznaką i podtrzymaniem wzajemnego oddania się, przez które małżonkowie ubogacają się sercem radosnym i wdzięcznym.”
Podobna kwestia zostaje podjęta w punkcie 17. Humanae vitae: „…małżonkowie umieją zrezygnować ze współżycia w okresach płodności (ilekroć ze słusznych powodów przekazywanie życia nie jest pożądane), podejmują zaś współżycie małżeńskie w okresach niepłodności po to, aby świadczyć sobie wzajemną miłość i dochować przyrzeczonej wzajemnej wierności. Postępując w ten sposób dają oni świadectwo prawdziwej i w pełni uczciwej miłości”.
Papież zwraca uwagę w tych fragmentach uwagę na to, że bardzo istotną wartością współżycia seksualnego małżonków jest wyrażanie więzi i umacnianie jej. Dalej podkreśla, że nie każde zbliżenie owocuje poczęciem, a małżonkowie mogą, zachowując moralną uczciwość, korzystać z naturalnego rytmu płodności.
Ostatnie zdanie akapitu 11 należy do najczęściej dyskutowanych fragmentów encykliki. Stwierdza ono, że uczciwość wobec prawa naturalnego powinna wyrażać się w tym, „aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego”.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

 

* cena brutto + koszt dostawy