Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Dlaczego należy wycofać się z Konwencji RE?

Dlaczego należy wycofać się z Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy, zwanej Konwencją Stambulską?

  1. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.
  2. Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy. Są to np. uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, erozja norm społecznych, obecność przemocy w środkach masowego przekazu, uprzedmiotowienie wizerunku kobiety, łatwy i powszechny dostęp do pornografii.
  3. Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.
  4. Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, że Polskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.
  5. Przepisy konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).
  6. Konwencja budzi istotne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.
  7. Biuro Analiz Sejmowych w 2012 r. przyznało (teza opinii nr 9), że konwencja zawiera postanowienia, które w praktyce mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją RP.
  8. Działająca na mocy konwencji grupa monitorująca GREVIO służy do wywierania presji na Państwa sygnatariuszy w kierunku m.in. legalizacji i upowszechnienia aborcji oraz permisywnej edukacji seksualnej.
  9. Tłumaczenie konwencji i uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych.
* cena brutto + koszt dostawy