Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

JAK SKUTECZNIE BRONIĆ ŻYCIA?

Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny,
aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia

Jan Paweł II, Evangelium vitae

Odpowiedź na pytanie, będące tematem bieżącego numeru „Głosu dla Życia” nie jest łatwa, ale bardzo potrzebna. Doświadczenie uczy, że aby być skutecznym, ważna jest strategia, czyli szereg przemyślanych działań i sposobów działania, zmierzających do osiągnięcia postawionych celów. Tymi celami dla obrońców życia są: z jednej strony doprowadzenie do sytuacji, w której prawo stanowione chroni życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci i jest skutecznie egzekwowane (cel polityczny), z drugiej strony doprowadzenie do sytuacji, w której większość, najlepiej przytłaczająca większość, zdecydowanie opowiada się za prawem do życia (cel społeczny).
Cele te są ze sobą ściśle powiązane i zależne. Trudno sobie wyobrazić skuteczne funkcjonowanie prawa chroniącego życie bez akceptacji społecznej, a także wprowadzenie i ulepszanie prawa bez społecznej aktywności i nacisku.
Przykładem strategii osiągania celów politycznych mogą być, wypracowane przez PFROŻ w ciągu 25 lat działalności, zasady:

  • działać samodzielnie, na własną odpowiedzialność, ale w łączności z Kościołem. W sprawach ogólnopolskich z Episkopatem, w sprawach lokalnych z biskupem diecezjalnym
  • raczej współpracować z politykami, niż ich atakować, szukać zwolenników w każdej opcji politycznej, nie upartyjniać sprawy obrony życia
  • obronę życia traktować kompleksowo, nie przeciwstawiać praw matki prawom dziecka (narracja feministek), prawo chroniące życie musi być skorelowane z realnymi programami wsparcia matki i rodziny. Także edukacja i cały system prawny musi wspierać postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa i umacniać rodzinę.

Aby skutecznie realizować powyższą strategię, potrzebna jest zgoda i akceptacja wspólnej strategii przez wszystkich obrońców życia. Obecnie, przy wielości ruchów obrony życia, działających na własną rękę oraz niechętnych współpracy – jest to bardzo trudne. Ważne są nie tylko wspólne cele, ale i wspólna strategia. Bez zrozumienia tej prawdy nasze wysiłki w budowaniu cywilizacji życia będą skazane na porażkę.
Co do strategii osiągania celów społecznych, dotychczas stosowaną strategię obrońców życia można streścić w słowach: „pokażmy prawdę o człowieczeństwie dziecka poczętego i okrucieństwie aborcji, a to wystarczy do przyjęcia postawy >za życiem< ” , czyli wiara w to, że „prawda obroni się sama”. Strategia ta, przez lata skuteczna, już nie wystarcza. W dobie relatywizacji prawdy i pojęciowego chaosu, powoływanie się na obiektywne fakty, choć potrzebne, ma coraz mniejszą siłę przekonywania. W debacie społecznej czy w dyskusji w mniejszym gronie nie tyle należy przytłaczać faktami, co dążyć do tego, aby osoba sama doszła do wniosku, że postawa „za życiem” jest jej postawą.
Mam nadzieję, że lektura „Głosu dla Życia” będzie okazją do refleksji nad stosowaną przez nas strategią i przyczyni się do tego, że działania obrońców życia będą bardziej skuteczne!

Zachęcam do lektury numeru

* cena brutto + koszt dostawy