Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Judith Butler – bezdroża tożsamości człowieka

To, co współcześnie określa się mianem nowego feminizmu (lub też feminizmu trzeciej fali), jest zapewne ideologią niejednorodną i nie do końca określoną. Wydaje się jednak, że jej źródła są możliwe do zlokalizowania. O ile bowiem pierwsze feministki walczyły o równouprawnienie (szczególnie o prawa wyborcze, zmiany w ustawodawstwie i dostęp do edukacji), feministki drugiej fali dążyły do równości na rynku pracy oraz podnosiły kwestie związane z aborcją i seksualnością, o tyle feminizm trzeciej fali postuluje rezygnację z norm płciowych – przezwyciężenie ich.

Sylwetka

Ruch nowego feminizmu bazuje zatem na teorii gender oraz queer, w obrębie których próbuje się podważyć zasadność dotychczasowego podziału na płeć męską i żeńską, a postuluje się uznanie płci za zjawisko, które jednostka może sama tworzyć. Jedną z pionierek teorii queer jest amerykańska filozofka feministyczna – Judith Butler.
Judith Butler urodziła się w 1956 r. w Cleveland w żydowskiej rodzinie dentysty i prawniczki. Studiowała na Uniwersytecie Yale, gdzie w 1984 r. zdobyła tytuł doktora. Pracowała na kilku amerykańskich i europejskich uczelniach. Jest profesorem literatury porównawczej i retoryki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berleley. Wspiera środowiska feministyczne, a także angażuje się w politykę. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z teorią władzy, tożsamością i płcią. Wydaje się jednak, że najbardziej zasłynęła jako współtwórca teorii queer. Istotna dla rozwoju tej teorii okazała opublikowana przez nią w 1990 r. książka „Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości”.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy