Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

KONWENCJA PRAW RODZINY

odpowiedzią na demograficzny kryzys w Europie

Projekt Konwencji Praw Rodziny powstał z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka i jest propozycją pierwszego na świecie aktu prawa międzynarodowego, który kompleksowo ujmuje prawa rodzin, w tym prawa rodziców, małżonków oraz ich dzieci.
Rozwiązania przyjęte w Konwencji stanowią odpowiedź na współczesne problemy i zagrożenia, z którymi od wielu lat zmagają się liczne rodziny. Chodzi przede wszystkim o dyskryminację małżeństw i rodzin wielodzietnych, nasilającą się propagandę przedstawiająca rodziny jako źródła patologii i przemocy, kwestionowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wykorzystywanie instytucji publicznych do indoktrynacji ideologicznej małoletnich, promowanie patologicznych form współżycia społecznego takich jak związki homoseksualne, eskalacja ideologii gender zacierającej naturalne różnice między płciami, brak szacunku dla godności ludzi na najwcześniejszym etapie ich życia czy utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

Streszczenie Konwencji Praw Rodziny

W rozdziale I zostały określone definicje pojęć małżeństwa, rodziny, płci, dobra dziecka oraz przemocy.
W rozdziale II uregulowano ogólne zasady ochrony rodziny, a w szczególności zasada pomocniczości, zasada szczególnej ochrony prawnej dziecka w każdej fazie rozwoju i zakaz dyskryminacji z powodu wykonywania pracy niezarobkowej, polegającej na wychowywaniu dzieci.
W rozdziale III zagwarantowano prawa małżonków, a zwłaszcza prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, prawo do równego traktowania małżonków, zakaz dyskryminacji małżeństw.
W rozdziale IV zagwarantowano prawa rodziców, z których na szczególną uwagę zasługuje wolność rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich dziećmi. Konwencja chroni rodziców przed pochopnym odbieraniem dzieci przez nadgorliwych urzędników, wprowadzając wyczerpujący katalog ściśle określonych przypadków, w których może nastąpić interwencja państwa w środowisko rodzinne.
W rozdziale V zagwarantowano prawa dzieci, a w szczególności prawo dziecka do poznania swoich rodziców, prawo dziecka do wychowywania przez matkę i ojca, prawo dziecka do przyjaznego traktowania przez wymiar sprawiedliwości, a także prawo dziecka oddzielonego od jednego z rodziców do utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem i zakaz utrudniania mu porozumiewania się z rodzicem w języku ojczystym.
W rozdziale VI określono zasady przeciwdziałania wszelkim formom przemocy, w tym również przemocy domowej. Zawiera on liczne przepisy, nakazujące pociąganie do odpowiedzialności karnej sprawców przemocy oraz zapewnienie realnej pomocy dla ofiar.
W rozdziale VII przewidziano utworzenie Międzynarodowego Komitetu Praw Rodziny, kolegialnej instytucji złożonej z przedstawicieli państw członkowskich, której zadaniem będzie monitorowanie działań państw-stron w zakresie wdrażania przez nie Konwencji.
W rozdziałach VIII i IX zawarte są przepisy o charakterze techniczno-organizacyjnym, związane z obsługą administracyjną Komitetu Praw Rodziny oraz z procesem podpisywania i ratyfikacji Konwencji.

* cena brutto + koszt dostawy