Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Nie dyskryminujmy tych dzieci!

Fragmenty wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym 22 października 2020 r.

Św. Jan Paweł II napisał, że „społeczeństwo, w którym byłoby miejsce tylko dla osób w pełni sprawnych, całkowicie samodzielnych i niezależnych, nie byłoby społeczeństwem godnym człowieka. Dyskryminacja według kryterium sprawności jest nie mniej haniebna niż dyskryminacja z powodu rasy, płci czy religii” (Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym” 2004).

Przedmiot badania
W ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży znajduje się zapis: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” (art. 4a ust. 1 pkt 2).
W ustawie stwierdza się dalej (art. 4a ust. 2 zd. 1): „W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”.
Zaskarżone przepisy ustawy określają materialne przesłanki granic karalności przerwania ciąży. Są one elementem przyjętego modelu regulacji przerywania ciąży. Model ten zakłada społeczną szkodliwość i karalność przerywania ciąży i dopuszcza ją w określonych sytuacjach, uzasadnionych względami ochrony życia matki, zdrowia matki, względami kryminalnymi lub eugenicznymi, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Analiza brzmienia przywołanego artykułu ustawy prowadzi do wniosku, iż:
I. samo (duże) prawdopodobieństwo – a nie fakt – upośledzenia (ciężkiego i nieodwracalnego) płodu może przesądzać o dopuszczalności zabiegu przerywania ciąży, albo
II. samo (duże) prawdopodobieństwo – a nie fakt – wystąpienia choroby (nieuleczalnej i zagrażającej życiu płodu) może samodzielnie przesądzać o dopuszczalności zabiegu przerwania ciąży.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

 

* cena brutto + koszt dostawy