Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Stawiać na profilaktykę

Wszyscy wiemy o kryzysie demograficznym i malejącej populacji dzieci w Polsce. Mniej się jednak mówi o zjawisku zwiększania się liczby dzieci wychowywanych nie przez rodziców naturalnych, ale przez opiekunów zajmujących się nimi w różnych formach opieki zastępczej.

Polska jest dziś krajem z wyjątkowo wysokim wskaźnikiem dzieci wychowywanych poza rodziną biologiczną. W 1996 roku w Polsce żyło 10 417 tys. dzieci, w tym w opiece zastępczej przebywało ok. 80 700 dzieci. Dziesięć lat później – w 2006 r. – wśród ogółu ludności było 7 661 tysięcy dzieci w wieku poniżej 18 lat, a w środowiskach zastępczych wychowywało się 91 931 dzieci. Proces ten niestety pogłębia się. Jest to sprzeczne m. in. z zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ. Na przestrzeni lat 2004 – 2007 liczba dzieci umieszczonych w środowiskach zastępczych wzrosła o 8 677 dzieci i w 2007 r. przebywało w nich niemal 97 tysięcy dzieci. W 2011 r. opiekę poza rodzinami naturalnymi znalazło 95 104 dzieci.
Od instytucji opiekuńczych do rodzinnej opieki zastępczej
Budowany od lat system opieki nad dziećmi pozbawionymi jej ze strony naturalnych rodziców, zmierza do tego, by przebywały one w formach opieki jak najbardziej zbliżonych do rodziny. Dlatego słusznie odchodzi się od dużych placówek opiekuńczych na rzecz adopcji czy umieszczania dzieci w różnych formach rodzin zastępczych. Sytuację tę dobrze obrazują aktualne dane za 2011 r. Liczba dzieci przebywających w różnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 28 133, zaś liczba dzieci w rożnych formach rodzin zastępczych 66 971. Rodziny te są obecnie lepiej przygotowywane do pełnienia swoich funkcji. Zbudowano społeczne przekonanie o zasadności rozwijania rodzinnego modelu opieki zastępczej (opierającego się na rodzinach adopcyjnych, zastępczych i rodzinnych domach dziecka) oraz konieczności wspierania rodzin problemowych w ich środowisku.
Jednak zbyt mały nacisk kładzie się na taką profilaktykę, by dzieci mogły wychowywać się w środowisku naturalnej rodziny. Każde zagrożenie umieszczeniem dziecka poza rodziną naturalna powinno być sygnałem do podjęcia środków zaradczych, by nie było to konieczne.

 

więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy