Regulamin Sklepu Pro-Life


§ 1 Strony umowy

1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.glosdlazycia.pl zwany dalej
Sklepem, prowadzony jest przez korporację Fundacja „Głos dla Życia” ul. Forteczna 3; 61-362 Poznań; wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037425; NIP: 783-
14-78-452 REGON: 632266148 zwaną dalej „Sprzedającym”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za
pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”.
2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie
aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
4. Sklep realizuje te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.
W przypadku zamówienia z dostawą poza terytorium Polski prosimy Klienta o kontakt w celu ustalenia opłat za
przesyłkę.

§ 2 Umowa kupna

1. Treść strony internetowej www.glosdlazycia.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako
zaproszenie do zawarcia umowy, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam
produktów.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza
zamieszczonego na stronie www.glosdlazycia.pl przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.glosdlazycia.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych.
5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego.
6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 3 dni roboczych, przesyłając potwierdzenie
zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie
zamówienia – niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie – zostanie wysłane pocztą elektroniczną
e-mail.
7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w
szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia
zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §2
ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.
9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

§ 3 Ceny i opis produktów

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację
handlową, a nie ofertę. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z
chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
3.Koszt dostawy na teren Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania
zamówienia.
4. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek (tzw. Faktura VAT), który zostanie wysłany klientowi emailem wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki.
5. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej
Sklepu, co dotyczy szczególnie koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które
wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.glosdlazycia.pl, bądź są skutkiem
indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.
6. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.glosdlazycia.pl.
Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty,
jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony
Sprzedającego.

§ 4 Warunki i kanały płatności

1. Płatności za zakupione towary realizowane są poprzez systemy płatności internetowych DOTPAY (przelewy
bankowe, płatności kartą kredytową).
2. Nie realizujemy zakupów za pobraniem przedpłatą itp. Towar jest wysyłany do klienta po otrzymaniu wpłaty.
Czas dostawy liczony jest zawsze od momentu otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.
3. Termin zapłaty to 3 dni robocze.

§ 5 Dostawa

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu w Polsce na podany przez klienta w zamówieniu
adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że
wyraźnie pisemnie (mailem) uzgodniono inaczej.
W przypadku osobistego odbioru od kuriera należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer
zamówienia) oraz upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający.
2. Przesyłki dostarczane są w formie: paczek lub przesyłek listowych. W zależności od rodzaju wybranej przesyłki
czas dostawy może być różny.
Przesyłki listowe ok. 7 dni roboczych.
Paczki kurierskie ok. 3 dni roboczych.
Przesyłka w przypadku rzeczy wysyłanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może ulec wydłużeniu do 60
dni.
3. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, takiej jak DOTPAY, wpłata powinna nastąpić
dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia.
4. Jeżeli Klient nie uiścił wpłaty na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, umowa
(zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać – w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie
zamówienia.
5.Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do
Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie
produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów
w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. W szczególnych
przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
6. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy,
znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie
do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego
dostawców.
7. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie
potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został
wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z
pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku
odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.
8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na
zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem
specyfiki obrotu internetowego, szczególnie, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez
nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.
9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie
transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego
regulaminu.

§ 6 Szkody powstałe podczas transportu

1. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda
powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem
przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda
powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz
zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe
sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je
niezwłocznie (1-3 dni) Sprzedającemu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia dalszej
procedury postępowania.

§ 7 Gwarancja

1 . www.glosdlazycia.pl oświadcza, że produkty nabywane przez Konsumentów mogą być objęte gwarancją
producenta lub gwarancją sprzedawcy.
2. Adresy centrów serwisowych dla poszczególnych towarów i marek zawarte są na stronie internetowej
www.glosdlazycia.pl. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w
otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta. Lista serwisów
gwarancyjnych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Towar odesłany do naprawy należy starannie
zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.
3. Okres gwarancji oraz terminy zgłaszania reklamacji w przypadku wykrycia wady dla produktów poszczególnych
marek oraz warunki gwarancji sprzedawcy dostępne są na stronie www.glosdlazycia.pl.
4. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących
Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, szczególnie
termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze.
5. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej są rachunek oraz karta gwarancyjna z czytelnym numerem
seryjnym.
6. Kupujący aby skierować zgłoszenie reklamacyjne lub naprawę serwisową zobowiązany jest skontaktować się
z Działem Obsługi Klienta drogą mailowa .
6A. W przypadku naprawy gwarancyjnej Kupujący pokrywa koszty wysyłki towaru do wskazanego punktu
serwisowego oraz koszty powrotu sprzętu do klienta.
7. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne
wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.
8. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest
nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru
sprzedawcy – poprzez wymianę produktu na nowy.
9. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 31 dni roboczych od daty
dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności
przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, w
szczególności poza granicami kraju, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych.
10. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
- konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób
naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
– uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
– uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
– uszkodzenia mechaniczne,
– uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
– uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
– uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
– roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
11. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący
(art.7), w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. To,
co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Fundacja
„Głos dla Życia”, z siedzibą adres danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie
rejestracyjnej www.glosdlazycia.pl
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta .
4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania
zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Fundację „Głos dla Życia”.

§ 9 Rozliczenia kart kredytowych i e-przelewy

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum
Rozliczeniowego Dotpay